Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo Thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với các cá nhân có tên trong Phụ lục theo quyết định số 49/2021/QĐ-VACC ngày 26 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/04/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/06/2020

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ văn bản số 906/HĐXD-CCRC ngày 21/10/2021 của Bộ xây dựng (Cục quản lý hoạt động xây dựng)

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đối với các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. Lý do: Vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của chính phủ (sử dụng bằng đại học giả)

Các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.