HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU

XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số: 28 /2019/TB-VPHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  20 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Hạng II, Hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên
Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-BXD ngày 06/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 của Hiệp hội đã được Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội ngày 22/03/2019 thông qua.

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo tổ chức triển khai việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên thuộc Hiệp hội biết khi có nhu cầu đề nghị Hiệp hội xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

Cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên thuộc Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BXD, có nhu cầu được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

  1. Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng do Hiệp hội cấp chứng chỉ

Các lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III do Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp theo Quyết định số 144/QĐ-BXD ngày 06/03/2019 của Bộ Xây dựng gồm:

  1. Khảo sát xây dựng gồm: Địa hình, địa chất công trình
  2. Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
  • Các thủ tục đăng ký, sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề

Các thủ tục đăng ký, sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Xây dựng, Thông báo và Hướng dẫn cùng các thông tin chi tiết về hoạt động xét cấp chúng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội có thể tham khảo trên Website của Hiệp hội: https://vacc.vn.

  1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề

Hiệp hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ ngày 20 tháng 05 năm 2019.

Hồ sơ gửi tới bộ phận tiếp nhận theo địa chỉ:

  1. Văn phòng Trụ sở Hiệp hội các nhà thầu xây dựng: Tầng 1, Tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Người tiếp nhận hồ sơ:

– Ms Khổng Thị Hồng Nhung, điện thoại: 0975 664 404,

email: hongnhungkhvacc@gmail.com hoặc

– Ms Nguyễn Thị Thúy Vinh, điện thoại: 0912 078 587,

email: thuyvinhvacc1@gmail.com.

  1. Văn phòng Trung tâm đào tạo: số 124a Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội. Người tiếp nhận hồ sơ: Ms Nguyễn Huyền Thanh, điện thoại 0974 889 500 hoặc 0985 099 938, email: daotao@gxd.vn.

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên thuộc Hiệp hội tham dự./.

 

Nơi nhận.

– Như trên;

– Bộ Xây dựng (để b/cáo);

– Cục QL hoạt động XD – BXD;

– Hội đồng xét cấp CCHN;

– Lưu: VPHH, Ban ĐT.          

TM. HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU
XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

         (đã ký)

 

NGUYỄN QUỐC HIỆP