_______ Ngày 03 tháng 04 năm 2023, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-VACC về việc “thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động xây dựng của các cá nhân sử dụng bằng đại học bất hợp pháp nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng”.

________ Các cá nhân có tên trong Phụ lục đính kèm theo Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề, lý do: Vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ (sử dụng bằng đại học giả)

Dưới đây là Quyết định kèm theo Phụ lục mà Hiệp hội ban hành:

https://drive.google.com/file/d/115AjXlqbcBacw-zFJRhTPRwxHypNRF3J/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dEU_WR-4lX7Q7pxonfb2hZVPTkKIrlcX/view?usp=sharing