Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ngày 25 tháng 10 năm 2022, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt nam (Hiệp hội) cùng 8 doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội có buổi làm việc với Cục Kinh tế xây dựng Bộ Xây dựng và Viện kinh tế xây dựng, theo đó các doanh nghiệp đã kiến nghị sửa đổi bổ sụng 52 loại công việc cần xây dựng định mức mới, trên 80 định mức đơn giá không hợp lý và các định mức chi phí khác cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế. Cục kinh tế đã giao cho Viện kinh tế xây dựng rà soát báo cáo bộ danh mục và lập kế hoạch triển khai phù hợp với chương trình rà soát chung của Bộ, phối hợp với các doanh nghiệp của Hiệp hội để cung cấp các số liệu, bố trí công trường thi công để khảo sát xây dựng định mức. Cục sẽ đề xuất với Bộ đưa vào chương trình kế hoạch xây dựng định mức mới năm 2023 trong đó có các định mức còn lại mà Hiệp hội đã kiến nghị,

     Hiệp hội đã phối hợp với Viện kinh tế rà soát danh mục, Viện kinh tế xây dựng đã tổng hợp và dự kiến trình Bộ Xây dựng ban hành trong năm 2022 trong đó có khoảng 50 định mức thuộc danh mục mà các doanh nghiệp Hiệp hội kiến nghị (số liệu kèm theo). Các định mức KTKT, định mức chi phí và các vấn đề kinh tế  khác sẽ được tiếp tục trong kế hoạch ban hành năm 2023 của Bộ. Định mức đơn giá là công tác phức tạp, cần có sự phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị, lấy số liệu, theo rõi thực tế nên cần có thời gian, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Kinh tế xây dựng và Viện Kinh tế để lập danh mục xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung định mức cho chương trình  kế hoạch 2023 và các năm sau.

      Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp cung cấp danh mục các công tác cần xây dựng định mức mới, cần sửa đổi bổ sung để Hiệp hội báo cáo Bộ Xây dựng đưa vào kế hoạch xây dựng ban hành năm 2023./.

Hiệp hội thông báo để các doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện.

Mời quý bạn đọc xem chi tiết Bảng danh mục kèm theo.

https://drive.google.com/file/d/1LHAv2xN_NlZq-n4HWljgG953cdQjlbf7/view?usp=sharing