All

Latest

HỘI THẢO Ứng dụng công nghệ bê tông tiền chế – Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam

Ngày 21/7/2017 tới đây, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, hội thảo khoa học“Ứng dụng công nghệ bê tông tiền chế – Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam” sẽ được tổ chức với sự tham dựcủa đại diện các...

HỘI THẢO Ứng dụng công nghệ bê tông tiền chế – Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam

Ngày 21/7/2017 tới đây, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, hội thảo khoa học“Ứng dụng công nghệ bê tông tiền chế – Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam” sẽ được tổ chức với sự tham dựcủa đại diện các...

Read More

Chuẩn bị chương trình làm việc báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Từ khi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thông qua 18/6/2014, luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 được ban hành và có hiệu lực áp dụng, hoạt động xây dựng đã có...

Read More
Loading