Để tạo điều kiện cho các đơn vị trong Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi là Hiệp hội) cập nhật kịp thời những nội dung của Luật đấu thầu 2023 nêu trên, Hiệp hội dự kiến tổ chức: “Tập huấn giới thiệu về những điểm mới cần lưu ý của Luật Đấu thầu 2023 và hợp đồng trong hoạt động xây dựng cùng với các rủi ro trong hợp đồng xây dựng – Kinh nghiệm thực tiễn từ các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài quốc tế VN (VIAC)”:

            – Đối tượng: Các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cá nhân là thành viên của Hiệp hội đang làm việc trong lĩnh vực đấu thầu và Hợp đồng xây dựng hoặc có liên quan đến lĩnh vực này;    

            – Thời gian: 01 ngày (buổi sáng và buổi chiều), thứ Sáu ngày 22/03/2024;

            – Địa điểm: Tại Hà Nội (sẽ thông báo cụ thể sau);

            – Kinh phí tập huấn: Không thu phí;

            – Nội dung tập huấn: có chương trình chi tiết tại văn bản số: 05/ 2024 /CV-VACC.

Hiệp hội các nhà thầu Xây  dựng Việt Nam đề nghị các Đơn vị đăng ký danh sách người tham dự theo mẫu gửi đến Hiệp Hội qua địa chỉ: vaccvn1999@gmail.com trước ngày 05 tháng 02 năm 2024. Mọi chi tiết xin liên hệ Ms Thuỳ Vinh ( 0912078587/ 0243.684095).

Đơn vị:………………

Địa chỉ: ……………..

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tập huấn giới thiệu về những điểm mới cần lưu ý của Luật Đấu thầu 2023 và hợp đồng    trong hoạt động xây dựng cùng với các rủi ro trong hợp đồng xây dựng – Kinh nghiệm thực tiễn từ các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)

Thời gian: từ 8.00 – 17.00 (thứ Sáu) ngày 22/03/2024

Địa điểm: Tại Hà Nội (sẽ thông báo cụ thể sau)

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐƠN VỊ CÔNG TÁCSĐTEMAIL
1     
2     
3     
 ……………….ngày………tháng………..năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)