Ngày 3/12/2015 tại Hà Nội, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt nam (VACC) đã long trọng tổ chức Đại hội niệm kỳ IV (2016-2020) với chủ đề “ Đổi mới và phát triển”.  Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu ra Ban chấp hành và các Ủy ban.

Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam (VACC) nhiệm kỳ IV (2016-2020) và các Ủy ban) Download (kích vào đây để xem).