THÔNG BÁO TẬP HUẤN/ Giới thiệu về những điểm mới cần lưu ý của Luật Đấu thầu 2023 và hợp đồng trong hoạt động xây dựng cùng với các rủi ro trong hợp đồng xây dựng – Kinh nghiệm thực tiễn từ các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài quốc tế VN (VIAC)

Để tạo điều kiện cho các đơn vị trong Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi là Hiệp...

Read More