Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD cập nhật ngày 24/07/2023

https://drive.google.com/file/d/1lBq_4keU8pP3fbXBN1wcg8iwQdQDIqED/view?usp=drive_link