Điều lệ Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam được ban hành theo Quyết đinh số 76/2005/QĐ-BNV ngày 03/08/2005 của Bộ Nội vụ)

Mục đích:

Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hộ nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong cả nước được phép hành nghề xây dựng.

Phạm vi hoạt động:

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam có trụ sở đóng tại Hà Nội và có các chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng và các nơi khác ở trong và ngoài nước khi có yêu cầu và theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

Hiệp hội có chi hội tại các địa phương trong nước và các chi hội Nhà thầu Việt Nam ở nước ngoài khi được phép của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Địa vị pháp lý của hiệp hội:

Hiệp hội Các Nhà thầu xây dựng Việt Nam hoạt động theo pháp lụât Việt Nam , được sự bảo trợ của Bộ xây dựng-cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng của Việt Nam.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng.

Những nhiệm vụ chủ yếu của hiệp hội:

1. Hiệp hội được tổ chức hoạt động theo điều lệ hiệp hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không trái với pháp luật; Hiệp hội được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Động viên nhiệt tình và khả năng sáng tạo của Hội viên hướng vào việc trao đổi kinh nghiệm, tổng kết, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xây lắp, trong tổ chức quản lý điều hành thi công xây dựng công trình nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, nhanh chóng vươn tới trình độ khu vực và quốc tế.

3. Kiến nghị, góp ý với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan nhằm xây dựng các chế độ, chính sách quản lý xây dựng, quy chế thầu phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước và với thực tế sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tích luỹ, tăng trưởng của các Nhà thầu xây dựng.

4. Tư vấn và dịch vụ thông tin các vấn đề về pháp luật, kinh tế, kỹ thuật trong xây lắp, tập trung hàng đầu cho các thông tin về giá, đơn giá của các loại hình công việc; phổ biến, giới thiệu các quy trình công nghệ thi công tiên tiến thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế, các chủng loaị, tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật liệu, máy, thiết bị thi công mới.

5. Thu thập, xử lý thông tin về dự án đầu tư xây dựng của các nhà thầu đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam cũng như ở các nước trong khu vực, các nước có quan hệ. Xúc tiến việc hợp tác giữa các nhà thầu xây dựng hội việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị, xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thi công xây lắp có hiệu quả, phù hợp với trình độ khu vực và quốc tế, bảo đảm cho việc thực hiện các hợp đồng xây lắp công trình.

6.Nắm bắt kịp thời phát triển và thay đổi quan trọng của thị trường thế giới, đặc biệt ở khu vực Đông Nam á, tập trung vào các vấn đề kinh tế, công nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong tổ chức, quản lý thi công xây lắp công trình, đề ra các chủ trương biện pháp đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh nhằm tiến kịp, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

7. Thường xuyên quan hệ với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các nhà thầu xây dựng hội viên.Tham gia tổ chức Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng ASEAN và Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Châu á -Thái Bình Dương và quốc tế khi được phép của các cơ quan quản lý của Nhà nước.

8. Hỗ trợ việc đào tạo, thực tập ở trong và ngoài nước, góp phần xây dựng lực lượng đáp ứng với sự phát triển của ngành theo đúng pháp luật của Nhà nước.

10. Khuyến khích, động viên hội viên giữ gìn lương tâm, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp phục vụ lợi ích của xã hội.

11. Làm đầu mối phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, thúc đẩy liên doanh, liên kết cùng có lợi.

Trích Điều lệ Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
(Ban hành theo Quyết đinh số 76/2005/QĐ-BNV ngày 03/08/2005 của Bộ Nội vụ)