QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHẤP HÀNH

                                               HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM

                              V/v “ Tiếp nhận cố vấn Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam”

 

HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM

  • Căn cứ Quyết định số 13/1999/QĐ – TCCP ngày 27 tháng 5 năm 1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam
  • Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BNV ngày 15 tháng 06 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam
  • Xét nhu cầu về quan hệ công tác hỗ trợ hợp tác quốc tế của Hiệp hội
  • Xét năng lực và nguyện vọng của cá nhân

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tiếp nhận Ông You Yong Gwon nguyên Trưởng đại diện Công ty Kunhwa Engineering & Consulting Co. Ltd tại Hà Nội, nhận công tác tại  Hiệp hội về nhiệm vụ quan hệ hợp tác quốc tế.

Điều 2: Ông You Yong Gwon làm việc theo chế độ cố vấn, tự nguyện 01 buổi/1 tuần tại văn phòng Hiệp hội, không hưởng lương của Hiệp hội.
Điều 3: Ông You Yong Gwon,  Ông Tổng thư ký và VP Hiệp hội các Nhà thầu XD Việt Nam  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/07/2018.

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo!