Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại công văn số 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 về việc phản ảnh biến động giá một số vật liệu xây dựng trong đó đặc biệt giá thép tăng đột biến tác động đến việc thực hiện thi công các dự án đầu tư xây dựng. Trước tình hình đó Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam có gửi văn bản số 28/CV-VACC kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh giá thép tăng đột biến.

Dưới đây là văn bản kiến nghị mà Hiệp hội gửi Bộ Xây dựng mời quý bạn đọc xem.