Từ khi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thông qua 18/6/2014, luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 được ban hành và có hiệu lực áp dụng, hoạt động xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên luật vẫn chưa đáp ứng được nhiều vấn đề mà thực tiễn sản xuất đòi hỏi, chẳng hạn như vấn đề nợ đọng trong XDCB mà từ rất nhiều năm nay chậm chưa được khắc phục, thậm chí còn gia tăng thêm, hay như các thiệt thòi, yếu thế của nhà thầu khi tham gia đàm phán hợp đồng xây dựng, hay như các chế tài sử phạt trong hoạt động xây dựng v..v. Từ các ý kiến của các thành viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt nam, thường trực hiệp hội đã tập hợp để chuẩn bị báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trên cơ sở đó cáo Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng:
1. Giải quyết vấn đề nợ đọng trong xây dựng cơ bản thông qua cơ chế bảo lãnh vốn thanh toán hợp đồng,
2. Bổ sung Luật xây dựng mô hình NHÀ THẦU QUẢN LÝ,
3. Về cơ chế xã hội hóa trong đầu tư xây dựng,
4. Tạo cơ chế để nhà thầu “không thua trên sân nhà” theo hướng hạn chế các gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu EPC,
5. Công tác thanh tra chồng chéo, kéo dài ảnh hưởng sản xuất của doanh nghiệp.
6. Vấn đề quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng,
7. Những vấn đề có liên quan đến Luật Quy hoạch chuẩn bị trình Quốc hội,
8. Và các vấn đề có liên quan khác.
Tham dự chương trình làm việc sẽ gồm các vị trong Thường trực BCH của VACC, các doanh nghiệp Xây dựng lớn là thành viên của Hiệp hội.
Hiệp hội đã có văn bản đến các thành viên để chuẩn bị cho chương trình làm việc quan trọng này./.