Xin gới thiệu với bạn đọc các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng

I. QUẢN LÝ DỰ ÁN

II. QUẢN LÝ CHI PHÍ

III. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

IV. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

V. QUẢN LÝ THI CÔNG, XÂY DỰNG (CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, NGHIỆM THU, THANH TOÁN)

  • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  • Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  • Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  • Nghị định số 11/2020/NĐ-CP (biểu mẫu 08b).

VI. KẾT THÚC XÂY DỰNG

  • Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 25/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
  • Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nguồn: Tham khảo từ giaxaydung.vn