Trang tin vacc.vn xin giới thiệu tới bạn đọc Danh mục các Văn bản về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

I. Các văn bản quy định về quản lý chất lượng

1. Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014

2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

3. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

4. Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Phân cấp công trình xây dựng

5. Thông tư số 10/2014/TT- BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

II. Thẩm quyền, thẩm định – năng lực hoạt động, năng lực hành nghề

Trong mục này giới thiệu luôn với bạn đọc các văn bản liên quan đến công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tư vấn giám sát, Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật… được ký gì? Có quyền hạn và nghĩa vụ gì? Bạn đọc hãy tra tìm, đọc các văn bản sau đây:

1. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

2. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ sửa đổi 1 số nội dung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án

3. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

4. Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

III. Khối lượng và Chi phí

Mục này xin giới thiệu luôn với bạn đọc các vấn đề trong các văn bản về khối lượng và chi phí liên quan đến công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(bạn đọc Xem mục chi phí xây dựng, chi phí khác để biết chi phí thí nghiệm vật liệu đầu vào thì tính ở đâu.)

3. Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 25/05/2017 công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
(bạn đọc nghiên cứu để thỏa thuận, thống nhất với nhau cách hiểu, cách tính khối lượng. Sau dễ thực hiện, dễ thống nhất ý kiến…)

4. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
(Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị)

Nguồn: tham khảo từ giaxaydung.vn