Author: Hiếu Thảo Đặng

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ BẤT HỢP PHÁP

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 03/2024/QĐ-VACC về việc “thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động xây dựng của cá nhân sử dụng bằng cấp bất hợp pháp...

Read More

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ BẤT HỢP PHÁP

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-VACC về việc “thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động xây dựng của cá nhân sử dụng bằng cấp bất hợp pháp...

Read More

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ BẤT HỢP PHÁP

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-VACC về việc “thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động xây dựng của cá nhân sử dụng chứng chỉ bất hợp pháp...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật