Author: Hiếu Thảo Đặng

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁC CÁ NHÂN SỬ DỤNG BẰNG ĐẠI HỌC BẤT HỢP PHÁP

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 43/2023/QĐ-VACC về việc “thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động xây dựng của các cá nhân sử dụng bằng đại học bất...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật