Để chia sẻ những khó khăn với các hội viên Hiệp hội trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội) đã tạm dừng thu hội phí. Đến nay tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát, hoạt động kinh doanh đang dần trở lại trạng thái bình thường, được sự thống nhất của Ban Chấp hành tại cuộc họp lần thứ nhất khóa V ngày 26/05/2022 tại TP. Hồ Chí Minh về việc thu hội phí năm 2022, Hiệp hội xin gửi tới quý bạn đọc, hội viên cùng xem chi tiết thông báo:

https://drive.google.com/file/d/1we3HMXJqrTzJAtUfjrTXu0lmXFN-8-qO/view?usp=sharing