Thông báo thay đổi trụ sở Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam

Thông báo thay đổi trụ sở Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam