Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Ngày 09 tháng 08 năm 2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số: 680/QĐ- BXD về việc công nhận Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các tổ chức là hội viên của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình.

https://drive.google.com/file/d/1MMjRtfzDlqlDRDmNvd2VLcHIJIr17KPH/view?usp=sharing

Hiệp hội sẽ tổ chức cấp chứng chỉ, hồ sơ thủ tục cấp chứng chỉ sẽ thông báo sau.