Category: Đào tạo

VACC chính thức triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!

HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM Số: 28 /2019/TB-VPHH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  20 tháng 05 năm 2019   THÔNG BÁO Về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam   Kính gửi: Quý Doanh nghiệp   Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-BXD ngày 06/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 của Hiệp hội đã được Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội ngày 22/03/2019 thông qua. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo tổ chức triển khai việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên thuộc Hiệp hội biết khi có nhu cầu đề nghị Hiệp hội xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: Đối tượng áp dụng Cá nhân là hội viên,...

Read More

VACC đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!

Ngày 06/3/2019, Bộ xây dựng đã ký quyết định về việc công nhận Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: Khảo sát xây dựng gồm: Địa hình; Địa chất công trình Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình, Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.  ...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật

Follow Us