Month: April 2019

Lãnh đạo VACC tham gia góp ý xây dựng luật pháp

Ngày 12/4 vừa qua, ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã tổ chức một buổi lấy ý kiến đóng góp cho dự án xây dựng “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014” và báo cáo giám sát về “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng và quy hoạch kiến trúc”. Lãnh đạo VACC cùng với lãnh đạo Tổng hội xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội tư vấn kiến trúc, lãnh đạo Vụ pháp chế, Vụ kiểm định chất lượng Bộ xây dựng và lãnh đạo Sở xây dựng, Sở QHKT Hà Nội đã tham dự buổi tọa đàm này. Trong buổi tọa đàm, lãnh đạo VACC đã kiến nghị một số vấn đề trong đó cụ thể về hợp đồng trong xây dựng cần có sự sửa đổi xóa bỏ sự bất bình đẳng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong bảo lãnh: Nhà thầu khi ký hợp đồng thì phải làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng rất chặt chẽ, trong khi chủ đầu tư thì lại không hề có bất cứ bảo lãnh gì trong khâu thanh toán, yêu cầu luật mới cần sửa đổi bằng quy định: Chủ đầu tư khi ký hợp đồng cần có bảo lãnh thanh toán để đảm bảo...

Read More