Author: Hiếu Thảo Đặng

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ BẤT HỢP PHÁP

Ngày 03 tháng 06 năm 2024, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 38/2024/QĐ-VACC về việc “thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động xây dựng của các cá nhân sử dụng bằng cấp bất hợp...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật