Thời gian qua, dịch Covid 19 đã và đang tác động xấu đến nhiều mặt đời sống kinh tế – xã hội của nước ta, trong đó các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiệp hội đã ghi nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp xây dựng về việc doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid kéo dài như: Nhiều công trường thi công bị ngừng trệ do không huy động được thiết bị, vật liệu khan hiếm, tăng giá, tăng cao, ảnh hưởng tới tiến độ thi công, thanh quyết toán .v..v. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của các doanh nghiệp,  ngày 9 tháng 8 năm 2021 Hiệp hội đã có văn bản số: 38/2021/CV-VACC  kiến nghị gửi Thủ tướng chính phủ về các giải pháp hỗ trợ cho các nhà thầu xây dựng bị ảnh hường do dịch Covid 19