Căn cứ nghị định Số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng, căn cứ Quyết định số 680/QĐ – BXD của Bộ Xây dựng, ngày 09/08/2022 Ban Thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam họp phiên thứ 2 chuẩn bị tài liệu hướng dẫn hồ sơ, kê khai kinh nghiệm và công tác tiếp nhận phục vụ cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp. Theo đó Ban bàn nhiều nội dung trong đó tập trung vào 2 nội dung quan trọng nhất là Điều kiện được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Để nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ hoạt động của doanh nghiêp. Ban tập trung đặc biệt vào các tiêu chí đánh giá cụ thể để có thể đánh giá được cụ thể, chi tiết, tránh định tính không thể hiện được thực chất năng lực của doanh nghiệp. Tuy bàn sâu, kỹ nhưng các thành viên trong Ban các vẫn còn nhiều tiêu chí có các quan điểm khác nhau như số lượng cán bộ phụ trách bao nhiêu người là đủ hay số lượng máy móc, thiết bị chủng loại thế nào, bao nhiêu là hợp lý, là đủ để đáp ứng năng lực thi công của đơn vị có năng lực Hạng II, Hạng III.

   Ban sẽ còn tiếp tục thảo luận ở các phiên tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Hội đồng làm cơ sở để xét cấp chứng chỉ trong thời gian sớm nhất./.