Category: Văn bản

Các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xin gới thiệu với bạn đọc các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng I. QUẢN LÝ DỰ ÁN Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 (hiệu lực 1/1/2015) Luật Xây dựng số 62 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50 năm 2014 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13 ngày 18/06/2014 (hiệu lực 1/1/2015) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 sửa đổi,...

Read More

Danh mục các Văn bản về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trang tin vacc.vn xin giới thiệu tới bạn đọc Danh mục các Văn bản về Quản lý chất lượng công trình xây dựng I. Các văn bản quy định về quản lý chất lượng 1. Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 3. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 4. Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Phân...

Read More