Giới thiệu Điều lệ Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam

Điều lệ Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam được ban hành theo Quyết đinh số 76/2005/QĐ-BNV ngày 03/08/2005 của Bộ Nội vụ) Mục đích: Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hộ nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong cả nước được phép hành nghề xây dựng. Phạm vi hoạt động: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam có trụ sở đóng tại Hà Nội và có các chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện...

Read More