Month: July 2018

Bổ nhiệm Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung!

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và Căn cứ vào tờ trình của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam chi nhánh Miền Trung cũng như nhu cầu công tác tổ chức của Hiệp hội chi nhánh Miền Trung, ngày 25/06/2018, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam ông Nguyễn Quốc Hiệp đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung. Ông Trung là người đại diện Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tham gia các hoạt động của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam mong rằng trên cương vị mới là một trong những người lãnh đạo của Chi nhánh Miền Trung, ông Trung sẽ giúp cho hoạt động của chi nhánh Miền Trung ngày càng thiết thực và sôi nổi hơn nữa. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo!...

Read More

Thông báo về việc tiếp nhận Cố vấn Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam!

                                                    QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHẤP HÀNH                                                HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM                               V/v “ Tiếp nhận cố vấn Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam”   HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 13/1999/QĐ – TCCP ngày 27 tháng 5 năm 1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BNV ngày 15 tháng 06 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam Xét nhu cầu về quan hệ công tác hỗ trợ hợp tác quốc tế của Hiệp hội Xét năng lực và nguyện vọng của cá nhân   QUYẾT ĐỊNH   Điều 1: Tiếp nhận Ông You Yong Gwon nguyên Trưởng đại diện Công ty Kunhwa Engineering & Consulting Co. Ltd tại Hà Nội,...

Read More