Month: April 2017

Thông Báo: Chương trình công tác năm 2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM Năm 2017 dự kiến vẫn là năm kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, vốn đầu tư phát triển của nhà nước còn bị hạn hẹp, tình hình kinh tế biến động khó lường, tuy nhiên tình hình ấm lên của thị trường bất động sản sẽ là động lực thúc đẩy xây dựng phát triển,với những việc đã làm được của năm 2016 và trên cơ sở cuộc họp tổng kết công tác năm 2016 tại Hà nội của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt nam – VACC, Thường trực Hiệp hội đã bàn và thống nhất nội dung một số công tác hoạt động cụ thể năm 2017 như sau: 1. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng để Đề xuất với Thủ tướng chính phủ đổi mới một số cơ chế chính sách tạo động lực thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng phát triển: 1.1 Nội dung: – Đề xuất các biện pháp giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản. – Bổ sung Luật xây dựng mô hình NHÀ THẦU QUẢN LÝ – Kiến nghị thực hiện cơ chế xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, nâng cao vai trò các tổ chức xã hội, giảm bớt...

Read More

Chuẩn bị chương trình làm việc báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Từ khi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thông qua 18/6/2014, luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 được ban hành và có hiệu lực áp dụng, hoạt động xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên luật vẫn chưa đáp ứng được nhiều vấn đề mà thực tiễn sản xuất đòi hỏi, chẳng hạn như vấn đề nợ đọng trong XDCB mà từ rất nhiều năm nay chậm chưa được khắc phục, thậm chí còn gia tăng thêm, hay như các thiệt thòi, yếu thế của nhà thầu khi tham gia đàm phán hợp đồng xây dựng, hay như các chế tài sử phạt trong hoạt động xây dựng v..v. Từ các ý kiến của các thành viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt nam, thường trực hiệp hội đã tập hợp để chuẩn bị báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trên cơ sở đó cáo Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: 1. Giải quyết vấn đề nợ đọng trong xây dựng cơ bản thông qua cơ chế bảo lãnh vốn thanh toán hợp đồng, 2. Bổ sung Luật xây dựng mô hình NHÀ THẦU QUẢN LÝ, 3. Về cơ chế xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, 4. Tạo cơ...

Read More